ست شیمی درمانی

شیمی درمانی (کموتراپی) نوعی از درمان سرطان است که در آن از دارو :برای نابود کردن سلولهای سرطانی استفاده می شود.وابسته به نوع سرطان و میزان پیشرفت آن ، شیمی درمانی می تواند:

 • سرطان را معالجه کند: اگر
 • A medical professional who practices oncology is an oncologist.

  Oncology is concerned with:

 • The diagnosis of any cancer in a person (pathology).
 • Therapy (e.g. surgery, chemotherapy, radiotherapy and other modalities).
 • Follow-up of cancer patients after successful treatment.
 • Palliative care of patients with terminal malignancies.
 • Ethical questions surrounding cancer care.
 • Screening efforts:
 • of populations, or
 • of the relatives of patients (in types of cancer that are thought to have a hereditary basis, such as breast cancer)
 •