three_images

در صورت بروز گرفتگی حالب به دلایلی از قبیل تومور یا سنگ کلیه و ... پزشکان برای تخلیه ادرار از کلیه به مثانه به صورت موقت از سوند دبل جی استفاده مي كنند تا روشهای دیگری را برای درمان قطعی بیمار به کار گیرند. جایگذاری استنت دبل جی به چند شیوه از جمله جایگذاری به وسیله سیستوسکوپ، یروتروسکوپ و جایگذاری در حین عمل باز و ... انجام میشود. شرکت گوهر شفا برای حصول اطمینان از بر طرف شدن نیاز های آناتومیکال و دستور العمل های مختلف ، چندین انتخاب مختلف از نظر طراحی ، طول و پوشش ارائه میدهد .