three_images

بعضی از مواد مانند هوا ، خون ، چرک یا مایعات در بعضی از شرایط معین پاتولوژیکی در ریه ها تجمع پیدا کرده و باعث فشار بر ریه شده و تنفس را مختل میکنند . این تیوب جهت تخلیه محل های وابسته به ریه استفاده میشود. همچنین از این تیوب برای تخلیه خون و دیگر ترشحات در حین بعضی از عمل ها مانند عمل باز قلب نیز استفاده می شود. در نتیجه انتخاب نوع چست تیوب از نظر سختی نیز وابسته به کاربرد نهایی آن می باشد.

نوع منعطف(نرم)این محصول، مناسب برای عملهای قلبی با خط نشانگرآبی x-ray، موجود است .