گوهر شفا با موفقیت تولید کانولا راتوسعه داد، که در حال حاضر در مرحله نهایی از کارآزمایی بالینی است وبه زودی برای فروش روانه بازار خواهد شد

حامی رسمی کنگره اورولوژی ایران در اهواز(12-13 اسفند )

شرکت گوهر شفا دو کلین روم (کلاس 10000 و 100000) به تاسیسات تولید خود در شهر خرم آباداضافه کرد

نهمین کنگره سالیانه انجمن آندوارولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران

اول تا سوم آذرماه 1396

تهران – مرکز همایش های بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد